PDA

Επιστροφή στο Forum : 21 Απριλίου: Μήπως τελικά θα πρέπει να βγάλουμε την Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι?analwsimos
20-04-11, 15:55
21 Απριλίου: Μήπως τελικά θα πρέπει να βγάλουμε την Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι?

http://img.protothema.gr/9A9CE9D009063C86298E9F597883A018.jpg

"Αθήναι τη 21 "Απριλίου 1967"
ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ


Το διάγγελμα τον Προέδρου της "Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Κων. Κόλλια το οποίον απήυθυνεν ούτος την 21ην Απριλίου προς τον Ελληνικόν Λαόν, επεξηγών τους λόγους της κηρύξεως Επαναστάσεως, έχει ως έξης:

«Ελληνικέ Λαέ,
Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το όποιον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Εθνους μας.
Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο κατεξευτελισμός του Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσης της κρατικής μηχανής, η πλήρης ελλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας , η κακομεταχείρησις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, δημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, έκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής. Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την έπέμβασιν του Στρατού μας.
Η επέμβασης αυτή βεβαίως αποτελεί εκτροπή εκ του Συντάγματος, άλλα ή εκτροπή αυτή ήτο επιβεβλημένη διό την σωτηρίαν της Πατρίδος!
Ή σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος Νόμος.
Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το δημιουργηθέν αδιέξοδο. Πρώτον, διότι, υπό πάς παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή διεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών θα οδηγούμεθα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος.
Δι' αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν ένα βήμα προ της αβύσσου.
Εις ολόκληρο την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.
Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα και ουδεμία πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να εύνοήσιομεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οίκονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων. Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την άλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυνον κακοί Ελληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχεία επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον. Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι όποιοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν. Υπάρχουν βεβαίως και ελάχιστοι εφιάλται, δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ' επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν. Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς.
Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπον, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους ελαχίστους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες, ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν του προς την Πατρίδα καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον. Ο βασικός μας στόχος είναι ή κοινωνική δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Ή ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών και εργατών και των πενεστέρων τάξεων.
Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματα της.
Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν, θα επανέλθη ή Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε, ή αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξει.
Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, ή οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν.
Η Κυβέρνησις δήλοι κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπλήρωση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του πληθυσμού δια την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς το Κράτος. Όπως συμβαίνει εις όλας τα πολιτισμένας χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το όποιον αρχίζει ή ελευθερία του αλλού.
Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποίηση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον της αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα δια παντός εις την διάθεσίν της μέσου.
Ζήτω το ΕΘΝΟΣ
Ζήτω ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Ζήτω ή ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ.

"Αθήναι τη 21 "Απριλίου 1967"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


Η "Δημοκρατία" μας απέτυχε παταγωδώς όχι γιατί δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα αλλά γιατί διάφοροι τυχάρπαστοι λαοπλάνοι και απατεώνες εξουσιαστές κατάφεραν να συνθλίψουν την συνείδηση και το φιλότιμο του Έλληνα, ειδικά μετά το 1981.

Η βασική αιτία της παρακμής και αποτυχίας είναι ο μεταπολιτευτικός αριστερίστικος ρεβανσισμός και κομπλεξαρισμός ο οποίος μετέτρεψε την Δημοκρατία σε ένα πανηγύρι ωχαδερφισμού, αφελληνοποίησης, αναρχίας, ενδοτικότητας, αδιαφορίας και απαξίας κάθε αρχής, αξίας και φιλότιμου που μας κληροδότησαν οι πρόγονοι μας.

Έτσι λοιπόν επί Δημοκρατίας καταφέραμε να ζούμε όλοι μας φυλακισμένοι μέσα σε σιδεριές με το φόβο, τον τρόμο και την ανασφάλεια ενώ επί Χούντας όλοι κοιμόντουσαν με τις πόρτες και τα παράθυρα ανοικτά. Φυσικά υπήρχαν και αυτοί που επί Χούντας δεν περνούσαν καλά, όπως οι αριστεροί, αλλά αυτοί είχαν το ιστορικό προηγούμενο του εμφυλίου που και πάλι οραματιζόντουσαν και στην τελική ποιος τους ανάγκασε να είναι αριστεροί για να υποφέρουν; Η Χούντα φυλάκισε τους αριστερούς και η Δημοκρατία όλους τους Έλληνες και τους πτώχευσε κιόλας!

Καταφέραμε επί Δημοκρατίας να χρεοκοπήσουμε και να πτωχεύσουμε τη χώρα μας ενώ επί Χούντας η ανάπτυξη και η οικονομία ανθούσε, η ανεργία βρισκόταν στα χαμηλότερα επίπεδα στη νεώτερη ιστορία της Ελλάδος σε αντίθεση με σήμερα που ήδη ένα εκατομμύριο Έλληνες προσπαθούν να ζήσουν χωρίς δουλειά και ψάχνουν να βρουν τρόφιμα μέσα στα σκουπίδια όπως επί ναζιστικής κατοχής το 41!!! Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα γιατί η ανεργία όπως πάνε τα πράγματα θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και περισσότεροι από το 50% των Ελλήνων θα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εντωμεταξύ καραβιές από λαθρομετανάστες θα συνεχίζουν να έρχονται χωρίς καν να ξέρουμε τι θα τους κάνουμε….

Καταφέραμε επί Δημοκρατίας να μας αρπάξουν μέσα από τα χέρια μας την ίδια την ιστορία μας και σχεδόν όλος ο πλανήτης να έχει ήδη αναγνωρίσει τους απατεώνες Σκοπιανούς σαν Μακεδόνες. Φυσικά επί Χούντας υπήρξε ο Αττίλας στην Κύπρο αλλά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα πράγματα. Ο Αττίλας δεν υπήρξε επί Παπαδοπούλου αλλά επί Ιωαννίδη και μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου η κοινωνική αναταραχή ήταν αυτή που μας οδήγησε λίγο μετά στις λανθασμένες και προδοτικές επιλογές του Ιωαννίδη.http://masterchrisblog.files.wordpress.com/2008/04/21a.jpg


Οι Χουντικοί, μηδενός εξαιρουμένου, πέθαναν στην ψάθα, επί Δημοκρατίας οι βολευτάδες μας μπήκαν με ένα βρακί στην πολιτική και βγήκαν με βίλες, κουρσάρες και καταθέσεις στην Ελβετία. Χάθηκε το φιλότιμο και γεμίσαμε διεφθαρμένους, τρωκτικά, κλέφτες και νταβατζήδες και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε έναν από αυτούς για να τον τιμωρήσουμε, τάχα...

Ναι λοιπόν, η 21 Απριλίου 1967 ήταν Επανάσταση, ήταν η Επανάσταση που μας απέτρεψε από έναν δεύτερο εμφύλιο που ο αριστερίστικος ρεβανσισμός και κομπλεξαρισμός και πάλι επιθυμούσε επί χρόνια μετά την ήττα του εμφυλίου το 1949.

Πολύ πιθανό εάν δεν ερχόταν η Επανάσταση των Συνταγματαρχών θα μετατρεπόταν η Ελλάδα σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και στην καλύτερη περίπτωση σε Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία ή Ανατολική Γερμανία με ότι συνεπάγεται αυτό. Βέβαια ίσως αυτό τελικά να ήταν και καλό από μία άποψη, γιατί σήμερα η Ελλάδα δεν θα είχε μετατραπεί σε μεταναστευτικό σκουπιδοτενεκέ της Ευρώπης και ίσως θα σωζόταν και το Έθνος και η Πατρίδα που μαθηματικά πλέον οδηγείται στην καταστροφή και τον αφανισμό γιατί κανείς ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι για πρώτη φορά η Πατρίδα μας βρίσκεται υπό κατοχή από εισβολείς που κατάφεραν να την κυριεύσουν ύπουλα και εν καιρώ ειρήνης και αυτό είναι και πρωτοφανές για την ιστορία της Ελλάδος που έπεσε έτσι για πρώτη φορά στην ιστορίας της αμαχητί αλλά αυτή η εισβολή και κατοχή αποτελεί και το πλέον επικίνδυνο μονοπάτι που ακολούθησε ποτέ. Και όλα αυτά επί "Δημοκρατίας"....

Περισσότερο από ποτέ λοιπόν, αν και είμαι υπέρμαχος της Δημοκρατίας, χρειαζόμαστε μία νέα Επανάσταση ανάλογη της 21ης Απριλίου για να μας βγάλει από το τέλμα και να μας σώσει από την καταστροφή γιατί πλέον μόνο με πολύ δραστικά μέτρα μπορούμε να σωθούμε, μέτρα που η Δημοκρατία αδυνατεί να προσφέρει λόγω αυτού του αριστερίστικου μεταπολιτευτικού ρεβανσισμού και κομπλεξαρισμού που την διακατέχει.

Έτσι τα καταφέραμε δυστυχώς εν καιρώ "Δημοκρατίας" και τα καταφέραμε έτσι γιατί ο αριστερίστικος μεταπολιτευτικός ρεβανσισμός και κομπλεξαρισμός, ποτέ δεν έπαψε ενδόμυχα να ονειρεύεται και να προσδοκεί νέους εμφυλίους και προδοσίες όπως αυτή της Μακεδονίας και της Θράκης. Ποτέ δεν ικανοποιήθηκαν οι αριστεροί από την Δημοκρατία που είχαμε γιατί απλά δεν πιστεύουν στη Δημοκρατία και παρανόησαν ηθελημένα την έννοια της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας η οποία δε σημαίνει κάνω ότι γουστάρω αλλά σημαίνει την έλευσι ορίου, δηλαδή φτάνω στο όριο και σταματώ εκεί για να μη παραβιάζω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Αυτό το όριο ποτέ δεν το σεβάστηκε η αριστερά. Η Αθήνα είναι η μόνη πρωτεύουσα σε όλο τον κόσμο όπου επιτρέπεται κάθε χρόνο να συντελούνται κατά μέσο όρο, 600 με 800 διαφορετικές διαδηλώσεις και πορείες από 10 – 20 άτομα πολλές φορές, που κλείνουν κεντρικές αρτηρίες της πόλης και παραλύουν το κέντρο και κάθε εργασιακή, εμπορική και οικονομική δραστηριότητα! Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως μάλιστα με τις περισσότερες απεργίες!!! Και ποιος ξένος επενδυτής θα επενδύσει τα κεφάλαια του σε ένα τέτοιο ανασφαλές περιβάλλον ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα; Και ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς κεφάλαια ειδικά από το εξωτερικό, μία υπό ανάπτυξη χώρα, θα τελματώσει και θα πτωχεύσει αργά ή γρήγορα. Και όλα αυτά για να μη χαλάσουν τα κέφια των αργόμισθων και αργόσχολων προοδευτικών εργατοπατεράδων υπαλλήλων της κεντροαριστεράς και του ψευτοπροοδευτισμού.

Και το χειρότερο, σήμερα ποινικοποιήθηκαν οι λέξεις Πατρίδα, Πατριωτισμός, Έθνος, Ιστορία, Σημαία, Σύμβολα, Παρελάσεις, Παράδοση, Θρησκεία, Ελληνισμός, Ηρωισμός και Ανδρεία! Οι μηδενιστές και ορκισμένοι εχθροί των Πατρίδων, πιστοί υπηρέτες των αφεντικών της Νέας Εποχής που επιθυμούν την εξαφάνιση των Εθνών και της Ιστορίας για να μαζοποιήσουν συνειδήσεις και λαούς και έτσι να καταφέρουν ευκολότερα να τους μετατρέψουν σε δούλους τους, σήμερα όλοι αυτοί καταφέρνουν να περάσουν τα ύπουλα σχέδια τους μέσα από την ψευτοαριστερά, την θολοκουλτούρα, τον ψευτοπροοδευτισμό τον αναρχοναζισμό και το χάος, ευτυχώς όμως δεν μασάμε όλοι χορτάρι όπως νομίζουν...

Η Επανάσταση λοιπόν είναι αναγκαία σήμερα γιατί ήδη βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός νέου εμφυλίου που διακαώς ανέκαθεν επιθυμούσε η αριστερά και πολύ περισσότερο η αναρχοαριστερά η οποία και προωθείται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ Α.Ε. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική γιάφκα της αναρχοαριστεράς (INDYMEDIA) λειτουργεί μέσα από ένα κρατικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το Πολυτεχνείο Αθηνών που το πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες από το υστέρημα τους με τις ευλογίες των προοδευτικών εξουσιαστών μας!

Μία Επανάσταση όμως χρειάζεται και κότσια και παντελόνια και δεν βλέπω κάποιον που να τα κατέχει αυτά σήμερα, γι'αυτό και η καταστροφή της Πατρίδας μας είναι προδιαγεγραμμένη από το 1981 και μετά και σύντομα θα την διαπιστώσουμε. Ελπίζω τουλάχιστον λίγο πριν έλθει η οριστική καταστροφή, να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και να βρεθούν και τα κότσια και τα παντελόνια προτού μπεί και η παύλα μετά από την τελεία. Και ναι είμαι αισιόδοξος ότι έστω και την τελευταία στιγμή, ο Έλληνας θα ξυπνήσει, θα αντισταθεί και θα ξαναγράψει με ηρωισμό την Ελληνική ιστορία όπως πάντα, καταφέρνοντας να σώσει τελικά και την Πατρίδα και το Έθνος


απο -=IMAGINOS=-

http://ygro-pyr.blogspot.com/

analwsimos
20-04-11, 16:06
Σχόλιο του Κ.Πλεύρη για την 21 Απριλίου του 1967


http://www.youtube.com/watch?v=N8_Zepn0qCI

Συνέντευξη Γ.Πατακού στη Μηχανή του Χρόνου για τα γεγονότα της 21 Απριλίου του 1967


http://www.youtube.com/watch?v=XYz9NP1kJz4

tolis_01
20-04-11, 16:57
Μάντεψε :p

the_ripper
20-04-11, 17:25
Η "Δημοκρατία" μας απέτυχε παταγωδώς όχι γιατί δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα αλλά γιατί ...
...δεν είναι δημοκρατία.

mxls
20-04-11, 17:59
Από imaginos βλέπω, είναι ακόμη εδώ στο φόρουμ αυτός ?!

koukli
20-04-11, 17:59
Εννοείται...!
Ζήτω η επανάσταση της 21ης Απριλίου...!!!

chrisattiki
20-04-11, 18:12
γιατι την βγαλαμε στις εθνικες εορτες ?

Lazin
20-04-11, 19:27
ΟΙ ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ...
ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Lazin
20-04-11, 19:30
Σχόλιο του Κ.Πλεύρη για την 21 Απριλίου του 1967


http://www.youtube.com/watch?v=N8_Zepn0qCI

Συνέντευξη Γ.Πατακού στη Μηχανή του Χρόνου για τα γεγονότα της 21 Απριλίου του 1967


http://www.youtube.com/watch?v=XYz9NP1kJz4
καλα ο πλευρης δεν ντρεπεται να βαζει την ΠΛΑΣΤΙΚΗ περικεφαλαια στο γραφειο του?http://webwar3.gr/Smileys/default/sad1.gif αυριο θα σου δειξω προσωπικα αναλωσιμε
τι σημαινει αρχαιολαγνεια http://webwar3.gr/Smileys/default/iconthumright.gif

Antonius
20-04-11, 19:55
Εγώ γουστάρω δημοκρατία! Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Δημόσια Διαβούλευση και άσυλο για τους 300 μας! Και αποχή στις εκλογές για διαμαρτυρία!

koukli
20-04-11, 19:57
ΟΙ ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ...
ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Οι χρήστες που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν τις έννοιες ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ παρακαλούνται να μην πετάνε "εξυπνάδες"...!!!

Lazin
20-04-11, 20:02
Οι χρήστες που δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν τις έννοιες ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ παρακαλούνται να μην πετάνε "εξυπνάδες"...!!!
τις εχω μελετήσει και τις 2 πολυ καλα οποτε αστοχη η παρατηρηση σου, εχω αδικο σε αυτο που ειπα? χτυπησα νευρο?http://www.greekza.de/aria/icons/scared_technical.gif

Antonius
20-04-11, 20:07
τις εχω μελετήσει και τις 2 πολυ καλα οποτε αστοχη η παρατηρηση σου, εχω αδικο σε αυτο που ειπα? χτυπησα νευρο?

Και πού κατέληξες; Ποιές είναι οι διαφορές;

koukli
20-04-11, 20:10
τις εχω μελετήσει και τις 2 πολυ καλα οποτε αστοχη η παρατηρηση σου, εχω αδικο σε αυτο που ειπα? χτυπησα νευρο?http://www.greekza.de/aria/icons/scared_technical.gif

Η παρατήρηση σου είναι εντελώς άστοχη, γιατί το πόσο πατριώτης (όχι εθνικιστής) είναι κάποιος, δεν φαίνεται από το αν έχει 365 χρόνο τη σημαία στο μπαλκόνι.
Γι' αυτό σου είπα να μη μπερδεύεις τις δύο έννοιες...

Ridder
20-04-11, 20:11
kapoioi apo edw mesa den kseroune kan ti simeni xounta kai ti ginotane.. nearoi se hlikia sinithos mexri na tous deiksei h zoi tin porta tis eksodou kai tote tha ta vroune xamena.. anwterotita den deixneis me mia simaia kai epidiksi dinamis vgazontas tis idees sou mesw tou internet.. eisai to idio thyma se autous pou polemas.. tha katalaveis arga alla kapoia mera tha katalaveis kai tote tha einai arga gia esena..


ps. akoma pio tragiko einai na vlepeis onta ta opoia den kseroune kan ti ginete ekei eksw kai trwgonte metaksi tous gia kapoio anousio / fantastiko pragma.. otan oi idioi pistepsete ston euato sas pragma poli dyskolo poia tote tha pistepsete kai stis idees sas.. alla mexri tote kali sas nixta..!!!

Lazin
20-04-11, 20:13
Και πού κατέληξες; Ποιές είναι οι διαφορές;
είναι μεγάλη η συζήτηση που πας να ανοίξεις και θα βγούμε τελείως οφφτοπικ,
παντως υπαρχουν αρθρα που εχεις βαλει και με έχουν καλύψει πλήρως σε αυτόν τον τομέα http://webwar3.gr/Smileys/default/iconthumright.gif

Nukem
20-04-11, 20:34
Φοβερός πατριώτης, 2 φορές τον χρόνο βγάζει την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι, τότε την θυμάται λόγω παράδοσης.
Αν την βγάλω την πρωτομαγιά τι σημαίνει?

Έλεος με την χούντα, αν νοιώθετε την ανάγκη για νέα χούντα, έχω δυσάρεστα νέα, κόβουν λεφτά από τον στρατό και δεν υπάρχει εθνικό αίσθημα πλέον, οπότε κανείς τους δεν πρόκειται να κατεβάσει την κυβέρνηση για την ψυχή της μάνας τους.
Get over it.

Antonius
20-04-11, 20:40
Φοβερός πατριώτης, 2 φορές τον χρόνο βγάζει την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι, τότε την θυμάται λόγω παράδοσης.
Αν την βγάλω την πρωτομαγιά τι σημαίνει?

Πως είσαι παλιοημερολογίτης;

Yoshi
20-04-11, 21:06
To keimeno leei
"Καταφέραμε επί Δημοκρατίας να χρεοκοπήσουμε και να πτωχεύσουμε τη χώρα μας ενώ επί Χούντας.. "

Tin simaia pou leei to keimeno tin exw kanei kai tatoo

http://free-tattoo-designs.org/wp-content/gallery/flag-tattoos/flag-tattoos-05.jpg

Antonius
20-04-11, 21:10
Έτσι λοιπόν επί Δημοκρατίας καταφέραμε να ζούμε όλοι μας φυλακισμένοι μέσα σε σιδεριές με το φόβο, τον τρόμο και την ανασφάλεια ενώ επί Χούντας όλοι κοιμόντουσαν με τις πόρτες και τα παράθυρα ανοικτά. Φυσικά υπήρχαν και αυτοί που επί Χούντας δεν περνούσαν καλά, όπως οι αριστεροί, αλλά αυτοί είχαν το ιστορικό προηγούμενο του εμφυλίου που και πάλι οραματιζόντουσαν και στην τελική ποιος τους ανάγκασε να είναι αριστεροί για να υποφέρουν;

Παπαριές ... εγώ έχω υπόψιν κάτι αριστερούς (συγγενείς) που δεν έφαγαν ούτε φάπα! Βέβαια σήμερα λένε για "δημοκρατία στο γύψο" και άλλες ανοησίες αλλά αυτοί μια χαρούλα πέρασαν! Για να μην αναφέρω κάτι άλλους που τους έκανε καλό η Μακρόνησος και μακροημερεύουν!!!

analwsimos
21-04-11, 01:46
καλα ο πλευρης δεν ντρεπεται να βαζει την ΠΛΑΣΤΙΚΗ περικεφαλαια στο γραφειο του?http://webwar3.gr/Smileys/default/sad1.gif αυριο θα σου δειξω προσωπικα αναλωσιμε
τι σημαινει αρχαιολαγνεια http://webwar3.gr/Smileys/default/iconthumright.gif

κάντο καλύτερα μεθαύριο γιατί αύριο θα είμαι σε ένα γλέντι όλη μέρα :devil:
την σημαία την έχω μόνιμα στο μπαλκόνι μου βέβαια...όχι οτι αυτό σημαίνει κάτι, απλά κόντρα στο κατεστημένο της εποχής και στην προπαγάνδα των ΜΜΕ που μας θέλει εθνοδοτικούς και εθνικά κοιμισμένους, δηλώνω οτι υπάρχω ως Έλληνας...τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο

όσο για τον Κων.Πλεύρη ας μη ξεχνάμε οτι βρίσκεται στο γραφείο του ο άνθρωπος...λογικό είναι να χρησιμοποιεί ως διακοσμητικό ενα πλαστικό ομοίωμα και όχι ένα μεταλλικό..αλλά εν πάση περιπτώσει δε σε σόκαραν αυτά που δήλωσε?νομίζω οτι είναι σοβαρότατος ιστορικός και με περγαμηνές ο άνθρωπος...οφείλουμε να αφουγκραστούμε τουλάχιστο, την άποψη του..
πάντως το poll δε σημαίνει απολύτως τίποτα..ζούμε σε μια "δημοκρατική" κοινωνία και αν θέλουμε να τηρήσουμε τουλάχιστον τα προσχήματα οφείλουμε να συζητάμε ακόμα και θέματα τα οποία θεωρούνται "ταμπού"..
Για πολλούς η τότε κυβέρνηση θεωρείται μια βάναυση και καταπιεστική εξουσία, σύμφωνα και με την αριστερίστικη προπαγάνδα που διακατέχει τα μεγάλα ΜΜε...εγώ θα πω οτι ίσως σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν δίκαιο..αλλά απο οσο έχω μελετήσει τα πράγματα ήταν κλάσεις καλύτερα απο ένα ολοκληρωτικό καθεστώς το οποίο επιχειρούσαν να επιβάλλουν οι φιλοΣταλινικοί κομμουνιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται(δικαίως) για τις διώξεις σε νησιά...

έχω την εντύπωση οτι τώρα μετά από χρόνια ο μέσος Έλληνας κατανοεί ποιοι τελικά είχαν καλές διαθέσεις για τον τόπο την τότε εποχή...φυσικά και δεν υπονοώ πως μια ίδια κυβέρνηση θα έφερνε ευημερία τη σήμερον ημέρα, απλά προκαλώ τον καθένα να δει και ερευνήσει με διαφορετική σκοπιά τα ιστορικά γεγονότα, εφόσον δε θέλει να αναμασά λόγια των σημερινών ΜΜε και προοδευτικών

activen
21-04-11, 05:27
1 Απριλίου: Μήπως τελικά θα πρέπει να βγάλουμε την Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι?

Antonius
21-04-11, 05:49
http://3.bp.blogspot.com/_gBC4hzTKw8c/TEdeRd0AlbI/AAAAAAAAFpE/DcL7MlVtCOY/s1600/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1.gif

Hydra
21-04-11, 08:51
ΟΙ ΨΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ...
ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Αμα ο πατριωτης φιλε μου κρινοταν απο τη χρονικη περιοδο που χει τη σημαια στο μπαλκονι του....
Τετοιοι Ελληνες σαν και 'σενα,με ιδεολογιες κατα κορον εθνικιστικες,μονο κινδυνος για την πατριδα ειναι.

Καιρος να ξυπνησει ο λαος και να αποκομματικοποιηθει λιγο,να μην ασπαζεστε οτι σας σερβιρουν.Πως καταντησαμε ο πατριωτης και αυτος που αγαπα και νοιαζεται για την πατριδα να ειναι δεξιος ή εθνικιστης ντε και καλα;
.Ντρεπομαι να βλεπω εθνικιστες να καταστρεφουν τον πατριωτισμο,μεσα απο τις χουντικες μλκιες τους.
Φτασαμε στο σημειο να θεωρουμε(θεωρουν βασικα) ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ μονο τους εθνικιστες και τους υπολλοιπους αδιαφορους; κομμουνιστες; ξερω γω τι...
Μαθετε ρε να ξεχωριζετε τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ απο τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ,που ναι κινδυνος και ξαναμιλατε.


Σορρυ για το υφος,αλλα δεν ειναι καιροι για γουτσου γουτσου.ΞΥΠΝΑΤΕ

madvinegar
21-04-11, 09:11
Ζητω το Εθνος!!!

Cryptoxxx
21-04-11, 09:17
ας μην είμαστε υπερβολικοί.....την σημαία μπορούμε να την έχουμε όλο τον χρόνο στο μπαλκόνι μας..... όχι όμως να την βγάζουμε στις 21/4....

Lazin
21-04-11, 10:38
Αμα ο πατριωτης φιλε μου κρινοταν απο τη χρονικη περιοδο που χει τη σημαια στο μπαλκονι του....
Τετοιοι Ελληνες σαν και 'σενα,με ιδεολογιες κατα κορον εθνικιστικες,μονο κινδυνος για την πατριδα ειναι.

Καιρος να ξυπνησει ο λαος και να αποκομματικοποιηθει λιγο,να μην ασπαζεστε οτι σας σερβιρουν.Πως καταντησαμε ο πατριωτης και αυτος που αγαπα και νοιαζεται για την πατριδα να ειναι δεξιος ή εθνικιστης ντε και καλα;
.Ντρεπομαι να βλεπω εθνικιστες να καταστρεφουν τον πατριωτισμο,μεσα απο τις χουντικες μλκιες τους.
Φτασαμε στο σημειο να θεωρουμε(θεωρουν βασικα) ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ μονο τους εθνικιστες και τους υπολλοιπους αδιαφορους; κομμουνιστες; ξερω γω τι...
Μαθετε ρε να ξεχωριζετε τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ απο τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ,που ναι κινδυνος και ξαναμιλατε.


Σορρυ για το υφος,αλλα δεν ειναι καιροι για γουτσου γουτσου.ΞΥΠΝΑΤΕ

ασε μας ρε κουμμουνι που θα μας κανεις και μαθηματα πατριωτισμου http://webwar3.gr/Smileys/default/sad1.gif
ο εθνικισμος ειναι η απαντηση στην κριση που επικρατει στην πατριδα μας

Shiva
21-04-11, 11:33
Από imaginos βλέπω, είναι ακόμη εδώ στο φόρουμ αυτός ?!

Όλο και κάπου σέρνεται και αυτός...

Και μην τους πεις φασιστες εδω μεσα...
Απλά χουντικούς και χρυσαυγίτες...

Hydra
21-04-11, 12:06
Τι κομμουνι μωρε;Νομιζεις λιγοτερο διαφερουν αυτοι απο σενα;
Γ*** και το κομμουνισμο και το εθνικισταριο.

Αυτο ειναι το προβλημα των περισσοτερων.Ειστε η κρυο η ζεστο η ασπρο η μαυρο.

sakis677
21-04-11, 12:25
1 Απριλίου: Μήπως τελικά θα πρέπει να βγάλουμε την Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι?
:icon_thumbs1:
μαλλον ειρωνικα το εγραψες αλλα επι της ευκαιριας να κανω κατι γνωστο που δεν το ξερουν πολλοι
1 Απριλη ειναι η επετειος εναρξης της τελευταιας επαναστασης των Ελληνων εναντιον βαρβαρων κατακτητων
για περισσοτερες πληροφοριες εδω http://www.thegreekz.com/forum/showthread.php?534777-%C5%CF%CA%C1-1955-1959.-%CF-%D0%D1%CF%C4%CF%CC%C5%CD%CF%D3-%C1%C3%D9%CD%C1%D3

sakis677
21-04-11, 12:33
οσον αφορα το ερωτημα, το να υψωνεις σημαια και ελληνικο αναστημα (οχι καποια συγκεκριμενη ημερομηνια) στις μερες μας ειναι μορφη αντιδρασης και επαναστατικη πραξη εναντιον του κατεστημενου της παγκοσμοιοποιησης:icon_thumbs1:

Lazin
21-04-11, 12:46
Τι κομμουνι μωρε;Νομιζεις λιγοτερο διαφερουν αυτοι απο σενα;
Γαμω και το κομμουνισμο και το εθνικισταριο.

Αυτο ειναι το προβλημα των περισσοτερων.Ειστε η κρυο η ζεστο η ασπρο η μαυρο.
απλυτος αναρχοπασοκος τοτε ? http://www.greekza.de/aria/icons/scared_technical.gif

pageo
21-04-11, 12:54
Εγώ λέω να βάλουμε τήν Κρητική Σημαία!
<a href='http://www.picfront.org/d/8aJN'><img src='http://www10.picfront.org/picture/EZlguZXwOQ/thb/1.gif' alt='1.gif' /></a>

analwsimos
21-04-11, 13:01
Αμα ο πατριωτης φιλε μου κρινοταν απο τη χρονικη περιοδο που χει τη σημαια στο μπαλκονι του....
Τετοιοι Ελληνες σαν και 'σενα,με ιδεολογιες κατα κορον εθνικιστικες,μονο κινδυνος για την πατριδα ειναι.

Καιρος να ξυπνησει ο λαος και να αποκομματικοποιηθει λιγο,να μην ασπαζεστε οτι σας σερβιρουν.Πως καταντησαμε ο πατριωτης και αυτος που αγαπα και νοιαζεται για την πατριδα να ειναι δεξιος ή εθνικιστης ντε και καλα;
.Ντρεπομαι να βλεπω εθνικιστες να καταστρεφουν τον πατριωτισμο,μεσα απο τις χουντικες μλκιες τους.
Φτασαμε στο σημειο να θεωρουμε(θεωρουν βασικα) ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ μονο τους εθνικιστες και τους υπολλοιπους αδιαφορους; κομμουνιστες; ξερω γω τι...
Μαθετε ρε να ξεχωριζετε τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ απο τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ,που ναι κινδυνος και ξαναμιλατε.


Σορρυ για το υφος,αλλα δεν ειναι καιροι για γουτσου γουτσου.ΞΥΠΝΑΤΕ

καταρχήν ο Lazin σαν σκληροπυρηνικός δεξιός έχει μια δικιά του οπτική στα πράγματα την οποία θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε ασχέτως και αν διαφωνούμε σε κάποια σημεία ως αριστεροί...

όσο αφορά αυτά που λες σε κάποια πράγματα συμφωνώ σε κάποια πράγματα διαφωνώ..
σαφώς δε κρίνουμε απο μια σημαία στο μπαλκόνι το πόσο πατριώτης είναι κάποιος...είναι απλά μια ένδειξη και τίποτα περισσότερο
επίσης συμφωνώ κάθετα με την αποκομματικοποίηση του Έλληνα αλλά σαφώς θα πρέπει να πολιτικοποιηθούμε όλοι και να αποκτήσουμε άποψη
ο ατομισμός του έλληνα έφερε τον κομματισμό δυστυχώς και μας έφερε σαυτήν την κατάσταση..

πάντως γέννημα των νεοαριστερών και του δήθεν προοδευτισμού είναι η ταύτιση του σωβινιστή με τον εθνικιστή/πατριώτη..τώρα η μερίδα αυτή απλά εισπράττει τον χαρακτηρισμό προδότες ως αντίδραση
(πχ επειδή οι χουντικοί μιλούσαν για Ελλάδα--->οσοι μιλούν για Ελλάδα είναι χουντικοι..φυσικά και ακυρον)

οφείλουμε επίσης να παραδεχτούμε οτι οι δεξιοί σε αντίθεση με τους αριστερούς μιλάνε με περισσότερο σεβασμό για τα ιερά και τις παραδόσεις αυτού του τόπου..
όπως επίσης και το γεγονός οτι σαν έθνος προδοθήκαμε πολλές φορές απο την αριστερά στο παρελθόν...μάλιστα η αριστερά δεν αποδέχετε καν τα λάθη της και αυτό εμένα με προσβάλει σαν Έλληνα..

Hydra
21-04-11, 13:39
απλυτος αναρχοπασοκος τοτε ?

Τιποτα;
Απλα ενας πατριωτης ,που δε τασσεται καπου;
Χωρις να ναι αναρχικος;


@analwsimos συμφωνω σχεδον σε ολα.Δεν ειμαι αριστερος και εχεις δικιο η μη αποδοχη ευθυνων απο μεριας της ειναι ασχημο.Βεβαια οσον αφορα τους δεξιους,το οτι μιλαν για τα ηθη και τις αξιες,δε σημαινει οτι τα σεβονται.Εδω ο Αδωνις ο Ελληνας ,ο πατριωτης ταχα μου ταχα μου,βγηκε και ειπε σε συνεντευξη "Να ιδιωτικοποιηθουν ολα." .Τι λες ρε φιλε,μηπως να βαλουμε και Πωλητηρειο στη χωρα ολοκληρη;
Μετα μας πρηζουν ολοι εκει στο ΛΑ.ΟΣ για αρχαιοελληνικο πνευμα και δημοκρατια και χριστιανισμο και στην ουσια τιποτα απο αυτα που λενε δε τα σεβονται.Ποτε ο Χριστος ειπε να μισουμε τους αλλους αλλοθρησκους ή ποτε να συμπεριφερομαστε σαν βαρβαροι Βικινγκς σε καθε τι ξενο.
Τελοσπαντων ο καθενας εχει τις αποψεις του.Ειτε ειναι ακραιος ειτε οχι,πρεπει να τον σεβαστουμε.

Απλα ειναι που βαρεθηκα ,τουλαχιστον εγω,να βλεπω τους Ελληνες να εχουν μεινει ακομα τα του εμφυλιου και να μη κοιτανε οτι εχουν εναν κοινο εχθρο να αντιμετωπισουν.Λεω μπας και κανουμε τιποτα....

crazy_ant
21-04-11, 14:39
mi vrizete parakalw polu..
kai kratiste tonous xamila..na leipoun kai oi eirwnies..
apeuthinomai kai se dio pleures!!

DarkSn to minima sou diagrafete..oxi prwsopika edw..an thes na matheis apo pou krataei i skoufia tou analwsimou steiltou pm!

analwsimos
21-04-11, 15:22
Τιποτα;
Απλα ειναι που βαρεθηκα ,τουλαχιστον εγω,να βλεπω τους Ελληνες να εχουν μεινει ακομα τα του εμφυλιου και να μη κοιτανε οτι εχουν εναν κοινο εχθρο να αντιμετωπισουν.Λεω μπας και κανουμε τιποτα....


και γω ειλικρινά....και έχω κουραστεί να ακούω για δεξιές και αριστερές και συγκεκριμένες πολιτικές συγκεκριμένες κατευθύνσεις εμφυλίους, αγωνες υπερ του λαου που είναι αγωνες υπερ των συνδικάτων, ανθρωποι να τα παίρνουν απο παντού και να ευαγγελιζονται το λαϊκο αίσθημα και ευθυνη...

πραγματικά οφείλουμε να αλλάξουμε τον τόπο...
και αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι σαν δεξιοί και αριστεροί αλλά σαν Έλληνες πολίτες οι οποίοι σέβονται τους εαυτούς τους και την πολιτεία τους
και για να γίνει αυτό πρώτα θα πρέπει να αλλάξουμε και τους εαυτούς μας

mmannollass
23-04-11, 12:09
Φυσικα και πρεπει να βγαζουμε την Ελληνικη σημαια στο μπαλκονι,οι συνταγματαρχες,με ολα τα κακα και τα λαθη που κανανε,το μονο σιγουρο ειναι οτι αγαπουσαν την Ελλαδα πολυ περισσοτερο απο τους συγχρονους πολιτικους (για να μη μιλησουμε για την αριστερα που απεχθανεται και μισει θανασιμα καθε τι Ελληνικο).